اخبار    |    رویداد    |    پنج شنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶

تخفیف شهریه دانشجویی


شهاب بیک جانی

کارشناس تخفیف دانشجویی

شماره تماس :۰۱۱۴۳۲۱۷۰۴۸

زمان درخواست تخفیف شهریه دانشجویی:

  • در نیمسال اول هر سال تحصیلی: از پانزدهم مهرماه لغایت پانزدهم آبان ماه
  •  در نیمسال دوم هر سال تحصیلی: از پانزدهم اسفند ماه لغایت پانزدهم اردیبهشت ماه

    بخشنامه تخفیف دانشجویی