شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۶

اطلاعات و آمار کتابخانه در مقایسه با ماقبل سال ۹۱


فضای کتابخانه: ۱۴۶۰متر مربع ( با احتساب کتابخانه صنایع غذایی)         

تعداد پرسنل: ۵ نفر

تعداد کل کتابهای چاپی : ۳۱۷۲۴ جلد

تعداد کتابهای چاپی غیر مرجع ۲۹۱۲۸  جلد

تعداد کتابهای چاپی مرجع  ۳۱۳۶  جلد

نشریات ادواری جاری: فارسی ۹۷ عنوان ، لاتین ۴ عنوان

نشریات ادواری غیرجاری: فارسی ۵۴ عنوان ، لاتین ۶ عنوان

سایر مواد غیرچاپی:   CD لاتین ۵۲ عنوان   CD فارسی ۱۹۲ عنوان

 

مقایسه آماری کتابخانه مرکزی طی سالهای اخیر

 

سال ۱۳۹۱

سال ۱۳۹۰

ماقبل ۱۳۹۰

شرح

۲۸۵۸۸

۲۴۳۴۸

۲۲۳۱۹

تعداد کتب غیر مرجع

۳۱۳۶

۲۸۸۷

۲۵۹۱

تعداد کتب مرجع

۱۴۶۰

۱۲۱۰

۱۲۱۰

فضای کتابخانه

۴۴۹۹

۳۷۹۰

۳۰۰۷

تعداد اعضاء

۵

۳

۳

پرسنل کتابخانه