جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶

دفتر گسترش تولید علم


علی اکبر اعلاء مسئول دفتر گسترش تولید علم
شماره تماس : ۴۳۲۱۷۰۶۵-۰۱۱

شرح وظایف این حوزه:

۱-     بررسی، پیگیری و تکمیل پرونده پژوهشی اعضای هیأت علمی و مدرسین واحد

۲-     پیگیری و مشخص نمودن امتیاز پژوهشی اساتید حق التدریس

۳-     پیگیری و تکمیل فرم ارتقاء پایه اعضای هیأت علمی

۴-     تشویق اساتید جهت ارائه مقاله به نام واحد

۵-     ارسال گزارشات ۳ ماهه تشویق مقالات به سازمان و دریافت تأییدیه آن

۶-      ارسال گزارشات ۶ ماهه تشویق کتاب به سازمان

۷-     ارائه آمار مربوط به مقالات، کتب و امتیازات پژوهشی خواسته شده از سازمان، منطقه و داخل واحد

۸-     ارسال گزارشات مربوط به فعالیت های پژوهشی پژوهشگران برتر به منطقه برای انتخاب در سطح منطقه و استان

۹-     صدور مجوز سفرهای خارجی برای اعضای هیأت علمی واجد شرایط جهت شرکت در کنفرانس های بین المللی و مکاتبات جهت پرداخت های مربوط به آن

۱۰- ۱۷-ارسال پژوهشنامه واحد به سازمان هر ۲ سال یکبار به سازمان ( هر کدام از مقالات به صورت جداگانه با شناسنامه تدوین شده توسط سازمان و چکیده کامل مقاله)

۱۱-  کنترل مدارک سفر و صدور مجوز تسویه حساب اعضای هیأت علمی پس از بازگشت از سفر خارجی

۱۲- کنترل مدارک مربوط به شرکت در کنفرانس های داخل کشور و صدور مجوز لازم برای پرداخت های مربوط به آن