جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶

دفتر طرح و برنامه و بودجه


در راستای پیشبرد اهداف و سیاستهای دانشگاه و بهبود عملکرد واحد دانشگاهی در امر برنامه ریزی و بودجه بندی و لزوم حرکتی منسجم و برنامه ریزی شده در این راستا و طی بیانات ریاست عالیه دانشگاه دفتر طرح و برنامه و بودجه در واحد علوم و تحقیقات آیت ا.. آملی تشکیل گردید .

اهم وظایف این دفتر به شرح ذیل می باشد:

۱- پیگیری و ارائه گزارش و برگزاری جلسه در خصوص پیش بینی بودجه واحد

۲- ارائه گزارشات تجزیه و تحلیل سه، شش و نه ماهه برنامه و بودجه واحد

۳- شرکت در جلسات تخصصی برنامه و بودجه در سطح منطقه

۴- جمع آوری و تدوین اسناد و مدارک مربوط به بودجه پژوهشی هر سال، دفاع از آن و دریافت مصوبه آن از مدیر کل دفتر طرح و برنامه و بودجه سازمان مرکزی

۵-ارائه آمار متعدد مربوط به دفتر طرح و برنامه و بودجه خواسته شده از منطقه و سازمان

۶- برنامه ریزیهای کلان بودجه واحد

 


در راستای انجام وظایف محوله و طی بخشنامه صادره از سوی سازمان مرکزی کمیته طرح و برنامه و بودجه تشکیل گردید که اعضای آن به شرح ذیل می باشد :

 

سمت

نام و نام خانوادگی

رئیس کمیته (رئیس واحد) دکتر فاضل لاریجانی
نایب رئیس کمیته (معاون پژوهش و فناوری واحد) دکتر مجتبی یعقوبی
دبیر کمیته (مسئول دفتر طرح و برنامه و بودجه واحد) عزت محمدی
عضو اصلی (معاون اداری و مالی واحد) علیرضا کریمی
عضو اصلی ( معاون آموزشی واحد) دکتر سید احمد شهیدی
عضو اصلی (معاون عمرانی واحد)  مهندس مهدی غریب
عضو اصلی (مدیر آموزشی واحد) محمد عبدا… پور