جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶

آزمایشگاهها و کارگاهها


az

شماره تماس: ۴۳۲۱۷۰۹۸


با توجه به اصل پویایی وپیشرفت روزافزون علوم وفنون درکلیه زمینه های علمی وتحقیقاتی وآزمایشگاهی کاربردی درجهان امروز و انتظار پیشرفتهای علمی- تکنولوژیک و افزایش فن یابی ومهارت جویی، تنها با وجود آزمایشگاهها و کارگاههای مدرن و پیشرفته و استفاده بهینه ازوسایل و تجهیزات، به همراه نیروی متخصص، کارآمد وفعال امکان پذیرخواهد بود .
لذا در راستای این امرخطیر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی از بدو تاسیس و با تصویب گروههای آموزشی از سال ۱۳۷۹ اقدام به تجهیز و آماده سازی فضاهای آزمایشگاهی و کارگاهی نموده است.

درحال حاضر این واحد دانشگاهی در ۴ دانشکده شامل دانشکده های : علوم پایه و هنرومعماری، فنی ومهندسی، مهندسی کشاورزی ، تربیت بدنی وعلوم ورزشی، و یک مجتمع آزمایشگاهی با ۴ ساختمان با ۱۰۹ فضای مستقل آزمایشگاهی و کارگاهی با مجهزترین تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی می باشد.  در حال حاضر با توجه به اولویت های پژوهشی ،  چند آزمایشگاه و کارگاه نیز در دست اقدام و راه اندازی می باشد.
ضمنا آزمایشگاه های  این واحد دانشگاهی هم اکنون در حال سرویس به  دانشجویان دانشگاههای آزاد اسلامی واحد جویبار ، محمود آباد و دانشگاه علمی کاربردی فذا می باشد.

مساحت آزمایشگاهها : ۲۴۸۰   کل مساحت کارگاهها: ۷۴۵۵
تعداد آزمایشگاه : ۷۷               تعداد کارگاهها : ۱۰۶
تعداد پرسنل این حوزه ۵ نفر تعداد کارشناسان حق الزحمه ای ۲۱اهم فعالیتهای این اداره:

۱- ایجاد هماهنگی وتمرکز دربرنامه های کوتاه وبلند مدت آزمایشگاهی و کارگاهی .
۲- استاندارد نمودن فضای آزمایشگاهها و کارگاهها .
۳- تجهیز و نوسازی وسایل و تجهیزات منطبق با استاندارهای موجود .
۴- جمع آوری وبررسی کلیه درخواستهای تجهیزات، وسایل، مواد، لوازم وابزار مصرفی مورد نیاز آزمایشگاهها و کارگاهها قبل از شروع هرنیمسال تحصیلی .
۵- بررسی و جمع آوری گزارش ابزار و لوازم مصرف شده در هر آزمایشگاه و کارگاه، درپایان هر نیمسال تحصیلی
۶- بررسی کلیه درخواستهای تجهیزات برای راه اندازی آزمایشگاهها و کارگاههای جدیدالتاسیس منطبق برسرفصل دروس مصوب شورای عالی برنامه ریزی .
۷-  ارسال کلیه درخواستهای تجهیزات و دستگاهها پس از برگزاری مناقصه و اعلام برندگان از سوی کمیسیون معاملات واحد جهت کسب مجوز خرید و مجوزنهایی .
۸- بازدیدهای دوره ای و سنجش و نظارت  عملکرد کلیه آزمایشگاهها وکارگاهها .
۹-  هماهنگی مابین مسئولین کارپردازی و آزمایشگاهها جهت ارائه نظر کارشناسی برای خرید .
۱۰- تهیه لیست تجهیزات و دستگاههای خریداری شده جهت آزمایشگاهها و کارگاههای موجود و همچنین تهیه گزارش کامل ازنظر فضا، وسایل، تجهیزات و پرسنل برای آزمایشگاهها و کارگاههای جدیدالتاسیس و ارسال آن به سازمان مرکزی دانشگاه جهت افزایش امتیازات واحد .
۱۱- انجام امور مربوط به برقراری و یا افزایش حق فنی پرسنل شاغل در آزمایشگاهها.
۱۲- ارسال قبض انبار و سند حسابداری و تکمیل فرمهای مربوطه به معاونت پژوهشی سازمان جهت درج در بودجه پژوهشی .


دانلود فایل تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی

پرسنل شاغل در آزمایشگاهها و کارگاهها:
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
۱ قدرت اله عزیزی مسئول آزمایشگاهها و کارگاهها
۲ دبیر کمیته تجهیز آزمایشگاهها و کارگاهها
۳ مسئول آزمایشگاه وکارگاه شماره ۱
۴ مسئول کارگاه مکانیک خودرو و  ساختمان کارگاه شماره ۲
۵ مسئول کارگاه شهید عمران
۶ مسئول کارگاه شهید سیفی