اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۶
6

پنجمین جشن دانش آموختگان

آذر ۲۸, ۱۳۹۴
7

چهارمین جشن دانش آموختگان

شهریور ۱۵, ۱۳۹۴
Picture 148

سومین جشن دانش آموختگان واحد آیت ا…آملی