هنر

مدیر گروه :

مصطفی حسین زاده (دانشجوی دکتری گرافیک)

محل استقرار:

دانشکده علوم پایه - طبقه دوم

شماره تماس:

011-43217086
 سیلابس رشته گرافیک (ارتباط تصویری)