مهندسی کامپیوتر

مدیر گروه :

میثم محمدی (دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر-نرم افزار)

محل استقرار:

مجتمع IT

شماره تماس:

011-43217409
 
سیلابس  رشته کامپیوتر - کاردانی

سیلابس رشته کامپیوتر - کارشناسی

سیلابس رشته کامپیوتر - کارشناسی ناپیوسته

سیلابس رشته کامپیوتر - کارشناسی ارشد