مهندسی شیمی

مدیر گروه :

مازیار شریف زاده
دکتری مهندسی شیمی
 


سیلابس کارشناسی رشته مهندسی شیمی