صنایع غذایی

مدیر گروه :

سید احمد شهیدی دکتری صنایع غذایی
 کارشناسی ناپیوسته صنایع غذایی

کارشناسی پیوسته صنایع غذایی

کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوری مواد غذایی (ورودی 96 و بعد از آن)

کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوری مواد غذایی (ورودی قبل از 96)

کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذایی (ورودی 96 و بعد از آن)


کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذایی (ورودی قبل از 96)

کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی - شیمی مواد غذایی ( ورودی 96 و بعد از آن)


کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی - شیمی مواد غذایی (ورودی 89 تا92)

کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوری مواد غذایی (ورودی 96 و بعد از آن)

کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوری مواد غذایی (ورودی قبل از 96)

کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی (ورودی 89 تا 92)

کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی (ورودی های 89 تا 92)

کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی مواد غذایی (ورودی های 89 تا 92)

کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی - مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی (ورودی های 89 تا 92)

کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی - علوم مواد غذایی (ورودی قبل از 96)

دکتری علوم و صنایع غذایی - فناوری مواد غذایی (ورودی 96 و بعد از آن)

دکتری علوم و صنایع غذایی - مهندسی صنایع غذایی (ورودی 96 و بعد از آن)

دکتری علوم و صنایع غذایی - شیمی مواد غذایی (ورودی 96 و بعد از آن)

دکتری علوم و صنایع غذایی - شیمی مواد غذایی (ورودی قبل از 96)

دکتری علوم و صنایع غذایی - زیست فناوری مواد غذایی (ورودی 96 و بعد از آن)

دکتری علوم و صنایع غذایی - بهداشت مواد غذایی

دکتری علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی مواد غذایی

دکتری علوم و صنایع غذایی - مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی

دکتری علوم و صنایع غذایی - رشته محوری


دکتری علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی