معارف اسلامی

مدیر گروه :

سید زمان دریاباری (دکترای معارف اسلامی)

محل استقرار:

دانشکده علوم پایه - طبقه اول

شماره تماس:

011-43217085


دروس معارف اسلامی