امور حقوقی

روح ا... محمدزاده اندواری مسئول امور حقوقی
شماره تماس: 43217030-011
 امروزه دانشگاه در مسیری گام برمی دارد که می تواند درآینده علمی وفرهنگی یک جامعه  تاثیر بسـزایی داشته باشد و در این تاثیر گـذاری حـوزه های مختلفی در داخل یک واحد دانشـگاهی دخـیل هستندیکی از این حـوزه ها که دوشادوش سایر حوزه (آموزشی، پژوهشی، فرهنگی،.......) مسئولیت سنگینی را بر دوش خود احساس می کند حوزه حقوقی واحد دانشگاهی است که به عنوان یک حوزه مستقل در کنار سایر حوزه ها به صورت فعال در راستای پیشرفت وشکوفایی هر چه بیشتر اهداف دانشگاه گام برمی دارد و فعالیت هایی را نیز در سرلوحه وظایف خود دارد که به شرح ذیل می باشد:

  • مشاور ریاست دانشگاه در امور حقوقی واحد.
  • تنظیم کلیه قراردادهای واحد اعم از قراردادهای عمرانی،دانشجویی، پژوهشی وآموزشی.
  • دفاع از مصالح ومنافع دانشگاه در کلیه موارد ودر صورت لزوم طرح دعاوی حقوقی وکیفری در مراجع ذیصلاح قضایی وانجام پیگیریهای لازم در این زمینه.
  • عضویت در کمیسیون معاملات واحد وارائه راهکارهای حقوقی در راستای تصمیم گیری بهتر درر امور معاملات واحد.
  • عضویت در کمیته های انضباطی اعضاء هیات علمی،کارکنان ودانشجویان واحد.
  •  ارائه مشاوره حقوقی به دانشجویان واحد.