هیات رئیسه

نام و نام خانوادگی

سمت اجرایی

دکتر سید احمد شهیدی

رئیس واحد

دکتر سیدمحمد وحدت

معاون دانشجویی و فرهنگی

دکتر داود براری

معاون علمی (آموزشی - پژوهشی)

علیرضا کریمی

معاون توسعه مدیریت و منابع

دکتر مهدی غریب

رئیس دانشکده علوم انسانی

روزبه نصیری

رئیس دانشکده سما

مصطفی اخی

مدیر حراست