هیات رئیسه

نام و نام خانوادگی

سمت اجرایی

دکتر حامد برجسته

رئیس واحد

دکتر سیدمحمد وحدت

معاون دانشجویی و فرهنگی

دکتر مجتبی یعقوبی

معاون علمی (آموزشی - پژوهشی)

علیرضا کریمی

معاون توسعه مدیریت و منابع

روزبه نصیری

رئیس دانشکده سما

علی رودگر

مدیر حراست