هیات رئیسه

نام و نام خانوادگی

سمت اجرایی

دکتر فاضل لاریجانی

رئیس واحد

دکتر سیدمحمد وحدت

معاون دانشجویی و فرهنگی

دکتر حامد برجسته

معاون علمی (آموزشی پژوهشی)

علیرضا کریمی

معاون توسعه مدیریت و منابع

دکتر مهدی غریب

رئیس دانشکده علوم انسانی

روزبه نصیری

رئیس دانشکده سما

مصطفی اخی

مدیر حراست