هیات رئیسه

نام و نام خانوادگی

سمت اجرایی

دکتر حامد برجسته

رئیس واحد

دکتر مهدی فلاح جلودار

معاون دانشجویی و فرهنگی

دکتر مجتبی یعقوبی

معاون علمی (آموزشی - پژوهشی)

منصوردهقان

معاون توسعه مدیریت و منابع

دکتر سید علی زمانی

رئیس دانشکده سما

علی رودگر

مدیر حراست