رییس واحد

دکتر حامد برجسته
رئیس دانشگاه آزاداسلامی واحد آیت ا... آملی

ارتباط مستقیم با ریاست واحد

شماره تماس دفتر ریاست: 43217601-011 و 43217610-011