رییس واحد

دکتر سید احمد شهیدی
رئیس دانشگاه آزاداسلامی واحد آیت ا... آملی

ارتباط مستقیم با ریاست واحد

شماره تماس دفتر ریاست: 43217601-011 و 43217610-011
 

سوابق علمی ، آموزشی ، پژوهشی و اجرایی