اداره امور مالی

 

علی برزگر رئیس اداره امور مالی

شماره تماس: 43217039


 

کارکنان شاغل در این بخش سمت اجرایی شماره تماس
حامد فیروزنیا مسئول امور مالی 43217039
بهزاد قلی پور کارشناس امور مالی 43217039
شیرزاد پریدار کارشناس امور مالی 43217039
راضیه مولایی کارشناس امور مالی 43217039
جمیله فرزانه مسئول امور شهریه 43217053
عزت محمدی رئیس اداره برنامه ریزی و بودجه 43217053
محسن قنبری کارشناس امور اداری 43217053
یدا... خیری مسئول اموال 43217025
سید مجید ابراهیمیان کارشناس امور مالی 43217005
حسین تنکابنی کارشناس امور شاهد و ایثارگران 43217039