اداره امور اداری و منابع انسانی

 

ابراهیم رضایی رئیس اداره امور اداری و منابع انسانی

شماره تماس: 43217027


 

کارکنان شاغل در این بخش سمت اجرایی شماره تماس
فضل ا... رجبی مسئول کارگزینی کارکنان 43217025
جواد رمضانی مسئول دبیرخانه و بایگانی 43217041
مولود احسانی کارشناس امور اداری 43217043
علی فضلی متصدی امور دفتری و بایگانی 43217043
مجتبی فضلی مسئول خدمات اداری 43217066
محسن قنبری نیا راننده 43217066
مازیار فضلی راننده 43217066
ذکریا نائیج راننده 43217066
ناصر لاسمی کارشناس ارزیابی عملکرد و توانمندسازی 43217121
شهاب بیگ جانی کارشناس آموزش نیروی انسانی 43217030
ادریس براری کارشناس امور اداری 43217066
روح ا... ایاز مسئول تدارکات 43217029
عباس نوائیان انباردار 43217121