خدمات رفاهی دانشجویی

 

مهران حیدری کارشناس خدمات رفاهی دانشجویی

شماره تماس: 43217061


بوفه های فعال:

- بوفه مرکزی ، بوفه دانشکده فنی و مهندسی و بوفه دانشکده صنایع غذایی

- بوفه مجتمع بین الملل و بوفه دانشکده داروسازی (در روزهایی که کلاس دایر است)

انتشارات:

- انتشارات دانشکده علوم پایه

- انتشارات دانشکده صنایع غذایی