ستاد اقامه نماز

 

قدرت ا.. عزیزی کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی - ستاد اقامه نماز

شماره تماس: 43217072