امور ورزشی

 

اسماعیل ایزدی مند مسئول امور ورزشی

شماره تماس: 43217127

 

مریم قلی زاده کارشناس امور ورزشی

شماره تماس: 43217125