امور ورزشی

 

علی رمضانپور عمران مسئول امور ورزشی

شماره تماس: 43217127

 

مریم قلی زاده کارشناس امور ورزشی

شماره تماس: 43217125