کارت دانشجویی

 

شهربانو بانی برمی کارشناس صدور کارت دانشجویی

شماره تماس: 43217035


کارت دانشجویی و کارت تغذیه دانشجویان در یک کارتPVCتجمیع گردیده است.

1- کارت دانشجویی برای دانشجویان جدید الورود، پس از ثبت نام کامل و اسکن شدن عکس دانشجو در سامانه سیدا، کارت دانشجویی صادر و آماده توزیع توسط کارشناس مربوطه میگردد.

2- کارت المثنی: در صورت مفقود شدن/ معیوب شدن کارت دانشجویی، با اخذ فرم مربوطه  کارت المثنی توسط امور دانشجویی واحد صادر میگردد.

3- برای تمدید اعتبار کارت دانشجویی، در مهر ماه هر سال و با در دست داتشن برگ انتخاب واحد همان ترم، به قسمت صدور کارت دانشجویی(امور دانشجویی) مراجعه شود.

4- دانشجویان انتقالی، پس از انجام امور مربوطه به انتقال دائم، با در دست داشتن مجوز انتقالی و تصویر شناسنامه به امور دانشجویی مراجعه شود.


فرم صدور کارت دانشجویی المثنی

بخشنامه صدور کارت دانشجویی