امور نقل و انتقالات

 

خدیجه کاظمی حاجی مسئول نقل و انتقالات

شماره تماس: 43217006 - 43217007


 امور نقل و انتقالات دانشجویان : این بخش در راستای کمک به دانشجویانی که دارای مشکلات خاص هستند، با بررسی دلیل قابل قبول و در صورت وجود شرایط خاص به شرحی که در آئین نامه آمده است انتقال و مهمانی دانشجویان را به عهده دارد.  

((زمان درخواست برای نیمسال اول  خرداد و تیر و برای نیمسال دوم آذر و دی))


سامانه نقل و انتقالات دانشجویی (منادا)

 راهنمایی استفاده از سامانه