امور نقل و انتقالات

 

شهاب بیگ جانی کارشناس امور نقل و انتقالات

شماره تماس: 43217048


 امور نقل و انتقالات دانشجویان : این بخش در راستای کمک به دانشجویانی که دارای مشکلات خاص هستند، با بررسی دلیل قابل قبول و در صورت وجود شرایط خاص به شرحی که در آئین نامه آمده است انتقال و مهمانی دانشجویان را به عهده دارد.  

((زمان درخواست برای نیمسال اول ۹۸-۹۷ از ۲۰ خردادماه تا ۳۰  تیر ماه و برای نیمسال دوم از  ۱۵ آذرماه تا ۱۵ دی ماه ))


سامانه نقل و انتقالات دانشجویی (منادا)

 راهنمایی استفاده از سامانه