امور مشمولین

 

سید مرتضی موسویان کارشناس نظام وظیفه

شماره تماس: 43217026


دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران و جـان و مال و ناموس مردم ، وظیفـه دینی و ملی هر فرد ایرانی است و در اجرای این وظیفـه کلیه اتباع ذکـور دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام خدمـت وظیفه عمومی برابر مقررات قانون می باشند . مراجعه به قوانین و استفاده از متون آن بدون ورود در مباحث پیچیده و بعضاً محتاج بـه تخصص و اطلاع از اصـول و کلیـات قانـونی می توانـد باعـث پیشگیری برخی از جـرایم و یـا مانع تضییع حقوق افراد گردد و اطلاع از قوانین می تواند باعث اجرای بهتر و سریعتر قوانین شود .باعنایت به اهمیت موضوع نظام وظیفه کلیه امور مربوط به وضعیت نظام وظیفه دانشجویان بصورت متمرکز توسط اداره مشمولین (معاونت دانشجوئی دانشجویی وفرهنگی ) انجام می گردد دانشکده های تابعه دراین خصوص هیچگونه مسئولیتی نخواهند داشت وبایستی درتمامی امور بااین اداره هماهنگی لازم بعمل آورند.فلذا اهم وظایف اداره مشمولین بشرح ذیل می باشد :
مشمول : هر فرد ذکور ایرانی از اول فروردین ماه سالی که طی آن وارد 19 سالگی می شود مشمول خدمت وظیفه عمومی خواهد شد. شایان ذکر است سن مشمولان و یامعافیت از آن تابع مندرجات اولیه اولین شناسنامه بوده و هرگونه تغییری که بعدا به عمل آمده باشد از لحاظ وظیفه عمومی معتبرنخواهد بود.
الف : دانشجویان وروردی جدید
کلیه دانشجویان ذکور در بدو ورود به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بایستی وضعیت آنان ازنظر وظیفه عمومی مورد بررسی قرار گیرند و برای آن عده از دانشجویان مشمولی که شرایط بر خورداری از معافیت تحصیلی دارند، معافیت تحصیلی در خواست گردد. این مهم با هماهنگی اداره مشمولین، دفاتر پلیس 10 ومعاونت وظیفه استان و شهرستان صورت می گیرد.
ب : دانشجویان وروردی قبل
    کنترل سنوات دانشجویان مشمول طبق جدول تعیین شده از سوی سازمان وظیفه عمومی ناجا
    صدور مجوز درخواست افزایش سنوات تحصیلی
    صدور درخواست مجوز خروج از کشور
    اعلام آخرین وضعیت دانشجویان مشمول به نظام وظیفه (اخراج، انصراف، ترک تحصیل، فارغ التحصیل(
        جدول میزان سنوات دانشجویان
ورودی 90 و به بعد    ورودی 89 و ما قبل
مقطع تحصیلی    سنوات مجاز    مقطع تحصیلی    سنوات مجاز
 کاردانی    5/2 سال     کاردانی    3 سال
کارشناسی نا پیوسته    3 سال    کارشناسی نا پیوسته    3 سال
کارشناسی پیوسته    5 سال    کارشناسی پیوسته    6 سال
کارشناسی ارشد پیوسته    6 سال    کارشناسی ارشد پیوسته    6 سال
کارشناسی ارشد ناپیوسته    3 سال    کارشناسی ارشد ناپیوسته    3 سال
دکتری پزشکی پیوسته    8 سال    دکتری پزشکی پیوسته    8 سال
دکتری تخصصی    6 سال    دکتری تخصصی    6 سال
 تذکرات مهم برای مشمولان وظیفه عمومی:
1- دانش آموزان فارغ التحصیل مقاطع پیش دانشگاهی ( حضوری ) در صورتی که از تاریخ فراغت از تحصیل آنان بیش از یکسال سپری نشده باشد مجاز به ثبت نام می باشند.
2-ترخیص سربازان حین خدمت در مقطع کارشناسی و بالاتر مجاز بوده و ترخیص آنان جهت تحصیل در مقطع کاردانی مجاز نمی باشد.
3-کارکنان وظیفه مجاز به تحصیل همزمان با انجام خدمت نیستند . این افراد در صورت قبولی در دانشگاه و داشتن شرایط ادامه تحصیل ، از خدمت ترخیص خواهند شد.
4-شاغلین به خدمت وظیفه عمومی مشروط بر آنکه خدمت آنان به طور قطع قبل از شروع به تحصیل به اتمام برسد و تعهد نمایند تاریخ پایان خدمت آنان در کارت پایان خدمت در صورتی که ورودی مهر می باشند تا پایان شهریور و اگر ورودی بهمن باشند تا پایان دی ماه خواهد بود در غیر اینصورت قبولی آنان کان لم یکن تلقی می گردد.
5-افرادی که به عنوان سرباز معلم و افرادی که بصورات امریه مشغول خدمت می باشند در صورت تمایل به ثبت نام و تحصیل لازم است از خدمت ترخیص گردند.
6-دارندگان معافیت موقت در مدت اعتبار آن منعی برای ثبت نام و تحصیل ندارند لکن قبل از اتمام مدت اعتبار آن لازم است تمدید اعتبار را پیگیری نموده و نتیجه را به دانشگاه اعلام و مدارک مربوط را تحویل دهند ، در غیر اینصورت به محض اتمام مدت اعتبار باید برای ذینفع درخواست معافیت تحصیلی شده و مشمول لازم است شرایط صدور معافیت تحصیلی را داشته باشد و در صورت عدم صدور معافیت تحصیلی ادامه تحصیل وی ممنوع خواهد بود.ثبت نام دارندگان برگ معافیت موقت پزشکی ، صرفاً موکول به صدور مجوز ثبت نام و تحصیل از سوی      پلیس +10 می باشد .
7-افرادی که خاتمه خدمت آنان در طول نیمسال اول ( مهر ماه تا پایان بهمن ماه ) خواهد بود می توانند از نیمسال دوم مشغول به تحصیل گردند . مشروط بر اینکه از لحاظ آموزشی منعی برای مرخصی نداشته باشند.
8 -دانشجویان مقاطع کارشناسی و بالاتر پیوسته که پس از انصراف یا اخراج با اخذ مقطع پایین تر و بدون رعایت سقف سنوات تحصیلی ، فارغ التحصیل شناخته می شوند تا پایان خدمت دوره ضرورت یا اخذ معافیت دائم مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند .
9-مشمولان غایب یا افرادی که با مجوز افزایش سنوات با درج غیبت دوره قبل را به اتمام رسانده اند مجاز به ثبت نام نیستند.
10-فارغ التحصیلان مقاطع دانشگاهی که در مهلت یکسال معرفی ( فرجه یکساله ) موفق به فراغت از تحصیل شده اند مجاز به ثبت نام در مقاطع بالاتر نمی باشند و تا پایان خدمت دوره ضرورت یا اخذ معافیت دائم ، شرایط برخورداری از معافیت تحصیلی را نخواهند داشت .
11-دانشجویان انتقالی یا تغییر رشته ( یا تواماً ) که با حکم سازمان مرکزی انتقال یافته یا با تغییر رشته آنان موافقت شده است نیاز به انصراف ندارند و بایستی مراتب انتقال یا تغییر رشته آنان توسط واحد مقصد به وظیفه عمومی اعلام گردد.
 -12دانشجویان مشمولی که با استفاده از معافیت تحصیلی به دلیل انتقال ، تغییر رشته یا تغییر مقطع مجددا در آزمون شرکت نموده اند مشروط بر اینکه بیش از یک سال از انصراف آنان سپری نشده باشد با ارائه برگ انصراف از تحصیل در رشته و محل قبلی می توانند فرم درخواست معافیت تحصیلی را دریافت نموده و به دفاتر پلیس + 10 مراجعه و مجوز ثبت نام در رشته و مقطع جدید را دریافت نمایند به شرط آنکه : 1- سنوات تحصیل آنان در مقطع قبلی از مدت مجاز سپری نشده باشد  2- تغییر مقطع از مقطع بالا به پایین تر بلامانع است  3- دانشجوی اخراجی نباشد 4- در طول سال های 91 و 92 و 93 از امتیاز آزمون مجدد استفاده ننموده باشد.
-13معافیت تحصیلی دانشجویان انصرافی در طول مدت تحصیل فقط یکبار قابل تمدید است  ( از دیپلم تا دکترا).
-14ملاک یکبار انصراف از تاریخ 22/08/1390 به بعد بوده  و افرادی که قبل از این تاریخ انصراف داده باشند جز یکبار انصراف آنان محسوب نخواهد شد .
-15مشمولا ن انصرافی در صورت دارا بودن شرایط زیر مجاز به بازگشت به تحصیل می باشند : 1- قبل از ورود به سنوات اعطایی کمیسون موارد خاص دانشگاه از تحصیل انصراف داده باشند 2- از تاریخ انصراف تا تاریخ بازگشت به تحصیل آنان بیش از یکسال سپری نشده باشد 3- دانشگاه با استناد به مصوبه کمیسیون موارد خاص با بازگشت به تحصیل وی موافقت کرده و از وظیفه عمومی بازگشت به تحصیل مشمول را درخواست نماید ( احیا معافیت تحصیلی ) 4- مشمول پس از انصراف از دانشگاه به خدمت اعزام نشده باشد.
-16افرادی که بعد از انصراف و ابطال معافیت تحصیلی با کارت پایان خدمت یا کارت معافیت پزشکی درخواست بازگشت به تحصیل در مقطع و رشته قبلی خود را دارند بایستی از طریق حوزه معاونت آموزشی اقدام نموده و با مجوز کمیسیون موارد خاص سازمان مرکزی به تحصیل بازگردند.
-17طلاب حوزه های علمیه که دارای معافیت تحصیلی حوزه از وظیفه عمومی می باشند مادامی که اشتغال به تحصیل آنان از سوی مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان محل تحصیل تایید شود ( با ذکر شماره و تاریخ معافیت تحصیلی )       می توانند بدون درخواست معافیت تحصیلی در دانشگاه تحصیل نمایند و در صورت ابطال معافیت تحصیلی از سوی حوزه علمیه مربوطه مجاز به ادامه تحصیل در دانشگاه نمی باشند لذا این افراد برای هر نیمسال تحصیلی گواهی اشتغال به تحصیل در حوزه را به دانشگاه ارائه نمایند.
-18فارغ التحصیلان مقاطع دانشگاهی جهت تحصیل در مقطع بالاتر ، باید یکسال از فراغت از تحصیلشان در دوره قبلی نگذشته باشد .
-19افرادی که با سنوات اضافی بدون مجوز دوره قبلی را به اتمام رسانده اند یا دارای غیبت می باشند مجاز به ثبت نام نیستند.
-20          مهلت معرفی مشمولین مذکور حداکثر یک سال پس از تاریخ انصراف ، ترک تحصیل و اخراج و فراغت از تحصیل است.
-21فارغ التحصیلان مقطع کاردانی و کارشناسی صرفاً مجاز به شروع به تحصیل در مقطع ناپیوسته بالاتر بوده و شرایط ادامه تحصیل در مقطع پیوسته بالاتر را نخواهند داشت.       
سنوات ارفاقی
دانشجویانی که در مقاطع مختلف تحصیلی مشغول به تحصیل بوده و در سنوات اولیه تحصیلی موفق به فراغت از تحصیل نشده اند،در صورت تصویب کمیسیون موارد خاص دانشگاه حداکثر به مدت یکسال می توانند از سنوات ارفاقی استفاده نمایند.

 

1.    -برابر تبصره (2) ماده (11) آیین نامه اجرایی معافیت تحصیلی، در صورت وجود شرایط ادامه تحصیل ، دانشگاه‌ها موظفند حداکثر ظرف مدت 3 ماه از پایان سنوات اولیه تحصیلی نسبت به درخواست سنوات ارفاقی مشمولان مراتب را به دفتر پلیس 10 اعلام نمایند. علی هذا در جهت مساعدت به دانشجویان و استفاده تمامی واجدین شرایط برخورداری از سنوات ارفاقی مقرر گردید، در صورت عدم ثبت درخواست سنوات ارفاقی در مدت فوق ،،  سامانه مجاز به پذیرش و ثبت درخواست های مورد نظر نبوده و بنابراین به هیچ وجه سنوات ارفاقی به مشمول تعلق نخواهد گرفت.
2.    دانشجویان مشمول در مقاطع مختلف ، به شرطی می توانند از سنوات ارفاقی بهره مند شوند که امکان فراغت از تحصیل طی مدت سنوات ارفاقی را داشته باشند، لذا در صورت دارا بودن شرایط زیر به صورت مرحله‌ای می توانند از ترم اول سنوات ارفاقی بهره مند شوند:
*کاردانی وکارشناسی ناپیوسته : به شرط انکه واحد های درسی گذارنده شده حداقل 40 واحد باشد .
*کارشناسی پیوسته : به شرط انکه واحد های درسی گذارنده شده حداقل 85 واحد باشد .
*کارشناسی ارشد ناپیوسته : به شرط انکه واحد های درسی گذارنده شده حداقل18 واحد باشد .
*کارشناسی ارشد ناپیوسته : به شرط انکه واحد های درسی گذارنده شده حداقل 150 واحد باشد .
*دکتری پیوسته (حرفه ای) : به شرط انکه واحد های درسی گذارنده شده حداقل 150 واحد باشد .
*دکتری تخصصی ناپیوسته  : به شرط انکه واحد های درسی نظری را گذارنده وفقط دفاع از رساله باقی مانده باشد.
3-چنانچه مشمول تا پایان ترم اول سنوات ارفاقی موفق به فراغت از تحصیل نگردد، با ادامه تحصیل وی به شرطی در ترم دوم سنوات ارفاقی موافقت خواهد شد، که حداقل تعداد 15واحد درسی را در ترم اول ارفاقی گذرانده باشد.
4.    چنانچه دانشجویان مشمول حداکثر تا پایان سنوات ارفاقی موفق به فراغت از تحصیل گردند، از یکسال فرجه مهلت معرفی برخوردار خواهند بود. و در صورت پذیرش در مقاطع بالاتر می توانند از معافیت تحصیلی بهره‌مند شوند.
5.    چنانچه دانشجو نتواند تا پایان یکسال سنوات ارفاقی فارغ التحصیل شود، صرفاً در صورت داشتن پیشرفت تحصیلی در سنوات ارفاقی و امکان فراغت از تحصیل طی مهلت معرفی، با درخواست دانشگاه و ثبت درخواست در دفتر پلیس بعلاوه  10، پس از احراز شرایط، صدور مجوز ادامه تحصیل در مهلت معرفی بدون لحاظ غیبت فراهم خواهد شد. ضمناً این مجوز نیز از طریق دفتر پلیس بعلاوه 10 به صورت هوشمند صادر می گردد. بدیهی است در صورت عدم معرفی مشمول در مهلت قانونی(یکساله معرفی)، وی وارد غیبت خواهد شد.
6.    برابر ماده (13) آئین نامه اجرایی معافیت تحصیلی، فارغ التحصیل شدن در مهلت یک ساله معرفی، مجوزی برای صدور معافیت تحصیلی در مقطع بالاتر نخواهد بود. بنابراین چنانچه دانشجو در مهلت معرفی فارغ‌التحصیل شود، به‌هیچ وجه حق ادامه تحصیل در مقطع بالاتر را نداشته و تا پایان خدمت دوره ضرورت یا اخذ معافیت دائم شرایط برخورداری از معافیت تحصیلی را نخواهد داشت.
7.    در صورتی که دانشجو در مهلت معرفی هم نتواند فارغ التحصیل شود وارد غیبت می گردد و به تناسب مدت تاخیر از 90 روز تا 180 روز اضافه خدمت در سوابق خدمتی وی به صورت سامانه ای و هوشمند درج خواهد شد. بدیهی است در این صورت مشمول تا پایان خدمت دوره ضرورت و یا اخذ معافیت دائم شرایط ادامه تحصیل در دانشگاه را نداشته و صرفاً بایستی با غیبت به خدمت اعزام گردد.
8.    صدور مجوز سنوات ارفاقی برای دانشجویان خارج از کشور، صرفاً با درخواست وزارتخانه های مربوطه علوم،بهداشت یا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، همانند شرایط موصوف در این ابلاغیه بوده و از طریق مرکز عملیات مشمولان این سازمان اقدام می گردد.


بخشنامه نظام وظیفه

راهنمای درخواست خروج از کشور (ویژه دانشجویان مشمول)

اطلاعیه سنوات ارفاقی