آزمایشگاه ها و کارگاه ها

 

قدرت ا... عزیزی مسئول آزمایشگاه ها

شماره تماس: 43217061


 

کارکنان شاغل در این بخش سمت اجرایی شماره تماس
دکتر ابراهیم وحدت مسئول کارگاه ریخته گری 43217131
مهدی بذرافشان مسئول کارگاه گرافیک و مکانیک 43217097
فاطمه مصدق مسئول کارگاه شماره 2 43217105
سلمان بنا مسئول کارگاه داروسازی 43217528
حسین قاسم زاده مسئول آزمایشگاه صنایع غذایی 43217331
هاله جهانبازی مسئول آزمایشگاه روانشناسی 43217330