آزمایشگاه ها و کارگاه ها

 

حسین قاسم زاده مسئول آزمایشگاه ها و کارگاه های واحد

شماره تماس: 43217061


 

کارکنان شاغل در این بخش سمت اجرایی شماره تماس
فاطمه مصدق مسئول آزمایشگاه زیست شناسی 43217105
سلمان بنا مسئول کارگاه داروسازی 43217528