امور آموزشی دانشکده ها

کارکنان شاغل در این بخش سمت اجرایی شماره تماس
محرم آزاد مسئول امور آموزشی دانشکده علوم پایه 43217088
عباس طهرانی مسئول امور آموزشی دانشکده فنی و مهندسی 43217217
حسین سالار بهرستاقی مسئول امور آموزشی دانشکده صنایع غذایی 43217340
حسینعلی محرابی مسئول امور آموزشی دانشکده داروسازی 43217519
مسعود فرجی مسئول امور آموزشی مجتمع بین الملل 43217133

 


شرح وظایف رؤسای ادارات آموزش دانشکده ها:

1- گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویان متقاضی استفاده ازمرخصی تحصیلی

2- گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویانی که بدلیل مقررات آموزشی ازادامه تحصیل محروم گردیده اند و تقاضای فرصت ارفاقی جهت ادامه تحصیل رادارند.

3- گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویانی که تقاضای حذف ترم دارند.

4- گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویانی که عدم مراجعه دارند.

5- گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویانی که درخواست اخذ دروس بیش ازسقف مجاز را دارند.

6- گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویانی که تداخل تحصیل همزمان میان مقطع پایه و مقطع پذیرفته شده بالاتردارند.

7- نظارت بر صدورگواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان متقاضی.

8- کنترل تائید وضعیت تحصیلی دانشجویانی که آماده دفاع از پایان نامه می باشند.

9- مکاتبات مربوط به ارسال پرونده دانشجویان انتقالی به واحدهای دیگر.

10- استعلام درخصوص ثبت نام یاعدم ثبت نام دانشجویانی که فرم میهمانی اخذ نموده‌اند اما اظهار می‌نمایندکه درواحدی که معرفی شده اندثبت نام نکرده‌اند.

11- گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویان که به هردلیل سازمان مرکزی خواستارآن گردیده است.

12- کنترل و تائید فرم شماره 5 مربوط به دانشجویان اخراجی

13- ابلاغ مصوبه های کمیسیون مواردخاص دانشگاه درخصوص دانشجویان دانشکده

14- مکاتبه باسازمان مرکزی دانشگاه درخصوص دانشجویانی که درخواست استفاده مجدد ازماده 55 و 24 آیین نامه آموزشی رادارند.