امتحانات

 

کارکنان شاغل در این بخش سمت اجرایی شماره تماس
جواد رمضانی مسئول امتحانات 43217091
ریحانه وفاخواه کارشناس امتحانات 43217091

شرح وظایف :

1- صدور ریزنمرات دانشجوی در حال تحصیل ( فرم شماره 3 )

2- صدور ریزنمرات دانشجوی اخراجی(فرم شماره5 )

3- صدور ریزنمرات دانشجوی انصرافی (فرم شماره 4)

4- صدور ریزنمرات دانشجوی میهمان و تائیدیه آن

5- نظارت بر حسن برگزاری امتحانات

6- بررسی و تایید مغایرت ها در نمرات درسی دانشجو

7- بایگانی لیست نمرات به ترتیب دانشکده ، مقاطع تحصیلی و لیست دروس

8- بررسی و تایید تصمیمات شورای دانشکدهها درارتباط با نمرات مخدوش و درخواستهای تجدید نظر و تغییر نمره

9- بررسی و تایید تصمیمات شورای دانشکدهها درارتباط با درخواستهای حذف پزشکی دانشجویان

10- درخواست تایید نمرات دانشجویان میهمان از سایر موسسات آموزشی

11- نظارت بر حسن اجرای بخشنامه های دانشگاه آزاد اسلامی در ارتباط با دانشجویان شاهد و ایثارگر

12- نظارت بر حسن اجرای ماده های 35 و 41 آیین نامه آموزشی جهت دانشجویان مقطع کارشناسی

13- نظارت بر حسن اجرای ماده 14 آیین نامه آموزشی جهت دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد