امور دانش آموختگان و بایگانی آموزش

 

ضرغام زارع

رئیس اداره امور دانش آموختگان و بایگانی آموزش

شماره تماس: 43217055


شرح وظایف امور دانش آموختگان:

- صدور ریز نمرات

- تحویل مدرک فارغ التحصیلی

- پاسخ به استعلامات از ادرات، دانشگاهها و سازمانهای دولتی و خصوصی

 

کارکنان شاغل در این بخش سمت اجرایی شماره تماس
زهرا نعمت الهی کارشناس فارغ التحصیلان 43217045
زهرا کوهی مقدم کارشناس فارغ التحصیلان 43217045
مسعود تندرو کارشناس فارغ التحصیلان 43217047

 


شرح وظایف بایگانی آموزش:

- تشکیل پرونده آموزشی

- بایگانی مدارک پایه دانشجو

- بایگانی کارنامه ترمی

- کلیه مجوزات

- مرخصی ها

- کمیسیون های آموزشی

کارکنان شاغل در این بخش سمت اجرایی شماره تماس
مریم یزدی - رقیه رجبی کارشناس بایگانی آموزش 43217092
ماهتاب محمدی کارشناس بایگانی آموزش (دانشجویان دانشکده صنایع غذایی) 43217085
فاطمه لشکری کارشناس بایگانی آموزش (دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی)  
فخری بناگر کارشناس بایگانی آموزش (دانشجویان دانشکده علوم پایه و علوم انشانی)