ریاضی

مدیر گروه:

محسن محمدی (دکتری ریاضی)

محل استقرار:

دانشکده علوم پایه - طبقه دوم

شماره تماس:

011-43217082