وام بلند مدت

این نوع وام از بودجه تخصیصی دولت بوده و  حداکثر سه بار به دانشجو  (در صورت وجود اعتبار و تخصیص) تعلق می یابد. دانشجویان گرامی می بایستی با توجه به توضیحاتی که در صفحه اول فرم آمده فرم را کامل و بدون قلم خوردگی تکمیل و به همراه مدارک ذکر شده به صندوق رفاه تحویل دهند:

دانلود فرمهای مربوط به وام بلندمدت وزارت علوم