نوع خبر 
 
 
- برنامه آزمون جامع دوره دکتری نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

برنامه آزمون جامع دوره دکتری نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت اله آملی

  ردیف

رشته تحصیلی

زمان و ساعت

(تاریخ / ساعت )

امتحان شفاهی

مکان امتحان

عنوان دروس

            1             

زیست شناسی ـ

سیستماتیک گیاهی

97/04/03

10

97/04/11

دانشکده داروسازی

بیوسیستماتیک نظری

97/04/03

14

جامعه شناسی گیاهی

97/04/04

10

بیوسیستماتیک (1)

97/04/04

14

تکامل و فیلوژنی

           2             

علوم جانوری- تکوینی

97/04/03

10

97/04/11

دانشکده داروسازی

ترمیم و هیستوژنر مولکولی

97/04/03

14

هیستوشیمی و فراساختار بافتی

97/04/04

10

جنین شناسی مولکولی

97/04/04

14

بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک

           3             

 

زیست شناسی ـ میکروبیولوژی

97/04/03

10

97/04/10

دانشکده داروسازی

باکتری شناسی پیشرفته

97/04/03

14

ژنتیک میکروبها

97/04/04

10

بیوتکنولوژی میکروبی

97/04/04

14

روابط انگل و میزبان

           4             

بهداشت مواد غذایی

97/04/03

8

97/04/10

دانشکده داروسازی

مدیریت بهداشت صنایع غذایی

97/04/03

10

بهداشت­و صنایع گوشت و فرآورده­های آن

97/04/03

14

بیوتکنولوژی مواد غذایی

97/04/03

16

عفونت ها و مسمومیت های غذایی

           5             

علوم و صنایع غذایی ـ

میکروبیولوژی مواد غذایی

97/04/03

8

97/04/10

دانشکده داروسازی

روش های نوین شناسایی میکروب ها

97/04/03

10

تولید و کاربرد آنزیم ها در صنایع غذایی

97/04/03

14

ایمونولوژی

97/04/03

16

مهندسی ژنتیک

 

 

 

  ردیف

رشته تحصیلی

زمان و ساعت

(تاریخ / ساعت )

امتحان شفاهی

مکان امتحان

عنوان دروس

           6             

علوم و صنایع غذایی ـ

تکنولوژی مواد غذایی

97/04/03

8

97/04/10

دانشکده داروسازی

فرمولاسیوم مواد غذایی

97/04/03

10

تکنولوژی مواد غذایی

97/04/03

14

بسته بندی­های پیشرفته مواد غذایی

97/04/03

16

رئولوژی مواد غذایی

           7             

مهندسی کشاورزی ـ مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی

97/04/03

8

97/04/10

دانشکده داروسازی

طراحی و مدل سازی واحد صنایع غذایی

97/04/03

10

رئولوژی مواد غذایی پیشرفته

97/04/03

14

جداسازی پیشرفته در صنایع غذایی

97/04/03

16

طراحی دستگاه های فرایند صنایع غذایی

           8             

علوم و مهندسی صنایع غذایی ـ شیمی مواد غذایی

97/04/03

8

97/04/10

دانشکده داروسازی

شیمی پروتئین های غذایی پیشرفته

97/04/03

10

کنترل کیفی مواد غذایی پیشرفته

97/04/03

14

شیمی کربوهیدارتهای غذایی پیشرفته

97/04/03

16

شیمی آنزیم های مواد غذایی پیشرفته

            9             

فیزیک

97/04/03

8

97/04/10

دانشکده داروسازی

ماده چگال 1

97/04/03

10

مباحث ویژه در فیزیک

97/04/03

14

مکانیک آماری

97/04/03

16

فیزیک دستگاه های چند ذره ای

         10             

الهیات و معارف اسلامی ـ

ادیان و عرفان

97/04/03

8

97/04/11

دانشکده داروسازی

متون دینی ایران پیش از اسلام

97/04/03

10

متون دینی و عرفانی مسیحیت

97/04/03

14

متون دینی و عرفانی هندویی

97/04/03

16

متون عرفانی به زبان فارسی

         11             

مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

97/04/03

8

97/04/10

97/04/11

دانشکده داروسازی

مکانیک سیالات پیشرفته

97/04/03

10

انتقال حرارت پیشرفته

97/04/04

14

ترمودینامیک پیشرفته

  ردیف

رشته تحصیلی

زمان و ساعت

(تاریخ / ساعت )

امتحان شفاهی

مکان امتحان

عنوان دروس

        12             

زراعت

97/04/03

8

97/04/11

دانشکده داروسازی

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و علفهای هرز

97/04/03

10

فیزیولوژی تنش ها در گیاهان زراعی

97/04/03

14

اکولوژی سیستم های زراعی

97/04/03

16

فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی

       13             

آموزش زبان انگلیسی

97/04/03

8

97/04/11

دانشکده داروسازی

نقد و بررسی مسائل آموزش زبان

97/04/03

10

تحقیق در آموزش زبان

97/04/04

8

سنجش زبان

97/04/04

10

مطالعات یادگیری زبان

       14             

شیمی ـ شیمی تجزیه

97/04/03

8

97/04/10

دانشکده داروسازی

تحلیل نتایج آماری

97/04/03

10

مباحث نوین در شیمی تجزیه

97/04/04

8

الکترو شیمی در محیط ناآبی

        15             

مهندسی شیمی

97/04/03

8

97/04/10

دانشکده داروسازی

مطالب ویژه

97/04/03

10

رئولوژی پیشرفته و سیالات غیر نیوتنی

97/04/03

14

روش های خاص جداسازی

97/04/03

16

طراحی مفهومی فرایندها

       16             

تربیت بدنی و علوم ورزشی ـ

مدیریت ورزشی

97/04/04

8

97/04/10

97/04/11

دانشکده داروسازی

نقد و تحلیل فلسفی نظریه های سازمان­و مدیریت

97/04/04

10

برنامه ریزی راهبردی در ورزش

97/04/04

14

مدیریت راهبردی در منابع انسانی

97/04/04

16

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

       17             

فیزیولوژی ورزشی ـ

بیوشیمی و متابولیسم ورزشی

97/04/04

8

97/04/10

97/04/11

دانشکده داروسازی

سازگاری سلولی با فعالیت های ورزشی

97/04/04

10

پاسخ های هورمونی به فعالیت ورزشی

97/04/04

14

جنبه های متابولیک فعالیت ورزشی

97/04/04

16

پاسخ های ایمنی به فعالیت ورزشی

 

  ردیف

رشته تحصیلی

زمان و ساعت

(تاریخ / ساعت )

امتحان شفاهی

مکان امتحان

عنوان دروس

       18             

فیزیولوژی ورزشی ـ فیزیولوژی ورزشی ـ قلب و عروق و تنفس

97/04/04

8

97/04/10

97/04/11

دانشکده داروسازی

بیوشیمی ورزشی پیشرفته

97/04/04

10

فیزیولوژی پیشرفته قلب، عروق و تنفس

97/04/04

14

فیزیولوژی ورزشی پیشرفته تنفس

97/04/04

16

فیزیولوژی ورزشی پیشرفته قلب و عروق

        19             

مدیریت ورزشی ـ مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی

97/04/04

8

97/04/10

97/04/11

دانشکده داروسازی

مدیریت پیشرفته در ورزش

97/04/04

10

برنامه ریزی استراتژیک پیشرفته

97/04/04

14

مدیریت توسعه اماکن و تجهیزات ورزشی

97/04/04

16

مدیریت منابع انسانی در ورزش

        20             

مدیریت ورزشی ـ

مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش

97/04/04

8

97/04/10

97/04/11

دانشکده داروسازی

مسائل حقوقی و اخلاق در مدیریت

97/04/04

10

ارتباطات در ورزش

97/04/04

14

مدیریت فروش و رفتار مصرف کننده در ورزش

97/04/04

16

مدیریت پیشرفته در ورزش

        21             

حقوق خصوصی

97/04/03

14

97/04/10

97/04/11

دانشکده داروسازی

حقوق تجارت بین الملل

97/04/03

16

مسئولیت مدنی تطبیقی

97/04/04

14

حقوق مدنی پیشرفته (1)

97/04/04

16

حقوق بین الملل خصوصی

       22             

حقوق کیفری و جرم شناسی

97/04/03

16

97/04/10

97/04/11

دانشکده داروسازی

جرم شناسی نظری

97/04/03

14

فقه استدلالی

97/04/04

14

حقوق کیفری عمومی

97/04/04

16

حقوق کیفری اختصاصی

 

 

چهارشنبه 23 خرداد 1397  9:8

آخرين تاريخ بازديد : جمعه 1 تير 1397  16:56:5
تعداد بازديد از اين خبر : 472
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
نظر