جستجو در عنوان رشته تحصیلی
ردیف عنوان رشته تحصیلی دانشکده گروه آموزشی مقطع تحصیلی
 1   شیمی آلی   علوم پایه   شیمی   کارشناسی ارشد 
 2   مهندسی صنایع غذایی- تکنولوژی صنایع غذایی   کشاورزی و صنایع غذایی   صنایع غذایی   کارشناسی ارشد 
 3   مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی   کشاورزی و صنایع غذایی   صنایع غذایی   کارشناسی ارشد 
 4   تربیت بدنی- مدیریت ورزشی   تربیت بدنی   تربیت بدنی   کارشناسی ارشد 
 5   تربیت بدنی- فیزیولوژی ورزشی   تربیت بدنی   تربیت بدنی   کارشناسی ارشد 
 6   مهندسی کامپیوتر- نرم افزار   فنی و مهندسی   مهندسی کامپیوتر   کارشناسی ارشد 
 7   مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی   فنی و مهندسی   مهندسی مکانیک   کارشناسی ارشد 
 8   مهندسی معماری   فنی و مهندسی   مهندسی معماری   کارشناسی ارشد 
 9   صنایع غذایی- شیمی مواد غذایی   کشاورزی و صنایع غذایی   صنایع غذایی   کارشناسی ارشد 
 10   مهندسی عمران- راه و ترابری   فنی و مهندسی   مهندسی عمران   کارشناسی ارشد 
 11   شیمی تجزیه   علوم پایه   شیمی   کارشناسی ارشد 
 12   زیست شناسی- میکروبیولوژی   علوم پایه   زیست شناسی   کارشناسی ارشد 
 13   روانشناسی بالینی   علوم پایه   روانشناسی   کارشناسی ارشد 
 14   روانشناسی عمومی   علوم پایه   روانشناسی   کارشناسی ارشد 
 15   مهندسی کشاورزی- زراعت   کشاورزی و صنایع غذایی   مهندسی کشاورزی   کارشناسی ارشد 
 16   آموزش زبان انگلیسی   علوم پایه   زبان انگلیسی   کارشناسی ارشد 
 17   حسابداری   علوم پایه   حسابداری   کارشناسی ارشد 
 18   حقوق خصوصی   علوم پایه   حقوق   کارشناسی ارشد 
 19   حقوق خصوصی   علوم پایه   حقوق   دکتری تخصصی 
 20   علوم سیاسی   علوم پایه   حقوق   کارشناسی ارشد 
1 2 3 4 5 6