مجتمع پژوهشی و فناوری اطلاعات
مجتمع پژوهشی و فناوری اطلاعات: عکس شماره 1 / 6
نمای ساختمان
720 * 480 (53 KB) 
مجتمع پژوهشی و فناوری اطلاعات
مجتمع پژوهشی و فناوری اطلاعات: عکس شماره 2 / 6
سایت مرکزی
720 * 480 (58 KB) 
مجتمع پژوهشی و فناوری اطلاعات
مجتمع پژوهشی و فناوری اطلاعات: عکس شماره 3 / 6
کتابخانه مرکزی
720 * 480 (55 KB) 
مجتمع پژوهشی و فناوری اطلاعات
مجتمع پژوهشی و فناوری اطلاعات: عکس شماره 4 / 6
سالن همایش1
720 * 479 (82 KB) 
مجتمع پژوهشی و فناوری اطلاعات
مجتمع پژوهشی و فناوری اطلاعات: عکس شماره 5 / 6
سالن همایش2
720 * 479 (74 KB) 
مجتمع پژوهشی و فناوری اطلاعات
مجتمع پژوهشی و فناوری اطلاعات: عکس شماره 6 / 6
سالن همایش3
720 * 479 (65 KB) 
1