شرایط  و مراحل دریافت تشویق مقالات :

1-     فرد متقاضی باید عضو هیأت علمی واحد، دانشجوی واحد (تا یک سال پس از دفاع) ،استاد حق التدریس (عضو هیأت علمی واحد دیگری نباشد) و یا از کارکنان واحد باشد.

                                              

2-     مقاله شخص ارائه کننده باید در مجلات معتبر داخلی یا خارجی به شرح زیر چاپ شده باشد.

ISI (WOS) ،ISI (Listed) ، خارجی غیر ISI دارای نمایه معتبر بین المللی (CABi، Scopus، Medline، Pubmed، SAGE، OVID، Springer، Elsevierو Wiley) ، علمی پژوهشی وزارتین و علمی ترویجی وزارتین

 

3-     در مقاله شخص باید خود را شکل صحیح و مطابق نمونه به صورت زیر به نام واحد معرفی نماید.

مجلات خارجی:

Department of Chemistry, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University,Amol,Iran

مجلات داخلی:

دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آیت ا... آملی، آمل، ایران.

 

4-     پس از چاپ نهایی مقاله و اخذ شماره صفحه و شماره مجله سه نسخه پرینت  از مقاله (نسخه چاپی از سایت یا اصل مجله) گرفته شود.

5-     فرم های پیوست (2 فرم) مربوط به تشویق مقالات پر شود.

6-      فرم های پرشده به همراه 3 نسخه پرینت به این دفتر تحویل داده شود.

برای دریافت فرم مربوط به تشویق مقالات اینجا کلیک نمایید.