ج- تجهیز مسیر جاده سلامت به تجهیزات ورزشی پارکی:

الف- زمین فوتسال چمن مصنوعی:

ب- زمین والیبال ساحلی و تنیس خاکی:

ج- تجهیز مسیر جاده سلامت به تجهیزات ورزشی پارکی: