گوشه ای از مقام های کسب شده در مسابقات ورزشی طی دو سال اخیر عبارتند از:

الف- نتایج مسابقات دانشجویی

·         کسب مقام اول تیمی رشته ورزشی والیبال دانشجویان خواهر سال 90

·         کسب مقام اول تیمی رشته ورزشی والیبال دانشجویان برادر سال 90

·         کسب مقام اول تیمی رشته ورزشی تنیس روی میز دانشجویان برادر سال 90

·         کسب مقام اول تیمی رشته ورزشی شطرنج دانشجویان برادر سال 92

·         کسب مقام دوم تیمی رشته ورزشی بسکتبال دانشجویان برادر سال 90

·         کسب مقام دوم تیمی رشته ورزشی بسکتبال دانشجویان خواهر سال 90

·         کسب مقام دوم تیمی رشته ورزشی والیبال دانشجویان خواهر سال 91

·         کسب مقام دوم تیمی رشته ورزشی جودو دانشجویان برادر سال 90

·         کسب مقام دوم تیمی رشته ورزشی بدمینتون دانشجویان برادر سال 90

·         کسب مقام دوم تیمی رشته ورزشی هندبال دانشجویان خواهر سال 92

·         کسب مقام سوم رشته ورزشی والیبال دانشجویان برادر سال 91

·         کسب مقام سوم تیمی رشته ورزشی کشتی دانشجویان برادر سال 90

·         کسب مقام سوم تیمی رشته ورزشی کاراته دانشجویان برادر سال 90

·         کسب مقام دوم تیمی رشته ورزشی هندبال دانشجویان خواهر سال 92

·         کسب مقام اول تیمی رشته ورزشی والیبال دانشجویان برادر ( المپیاد مازندران ) سال 92

·         کسب مقام دوم تیمی رشته ورزشی شطرنج دانشجویان برادر (منتخب – کشوری )سال 92

·         کسب مقام اول تیمی رشته ورزشی والیبال دانشجویان برادر ( منطقه 3 ) سال 92

·         کسب مقام اول تیمی رشته ورزشی والیبال دانشجویان خواهر( منطقه 3 ) سال 92

                                                   

 

ب- نتایج مسابقات اساتید و کارکنان

·         کسب مقام دوم تیمی رشته ورزشی والیبال اساتید و کارکنان برادران سال 90

·         کسب مقام دوم تیمی رشته ورزشی والیبال اساتید و کارکنان برادران سال 92

·         کسب مقام دوم تیمی رشته ورزشی تنیس روی میز اساتید و کارکنان برادران سال 92