همکار دانشجویی (مطابق آئین نامه شماره 224555/38 مورخ 23/06/ 88 و الحاقیه شماره 1614/38 مورخ 16/01/93) :

به منظور بهره گیری از توانمندی های دانشجویان در پیشبرد امور آموزشی، دانشجویی، پژوهشی، فرهنگی و پشتیبانی واحدهای دانشگاهی و ایجاد زمینه مناسب کسب تجربه برای دانشجویان و کمک به آنان در جهت تامین بخشی از مخارج تحصیلی از دانشجویان علاقمند دعوت به همکاری می گردد.

الف- شرایط لازم برای تقاضای کار دانشجویی:

·         گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی

·         داشتن صلاحیت های عمومی، حسن سلوک و اخلاق حسنه

·         نداشتن سابقه محکومیت در کمیته انضباطی دانشجویی واحد (محرومیت یک نیمسال و بیشتر)

·         نداشتن درآمد کافی برای تأمین هزینه های جاری به تشخیص مسئولین واحد

·         داشتن میانگین معدل حداقل 12 برای دوره های کاردانی و کارشناسی و معدل حداقل 14 برای مقطع کارشناسی ارشد

·         داشتن اعلام نیاز از معاونت های آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی ، عمرانی و دانشجویی) یا مسئولین حراست، دفتر فرهنگ اسلامی و روابط عمومی

·         داشتن قابلیت کارآیی لازم برای انجام وظایف محوله به تشخیص معاون یا مسئول ذیربط

·         اخذ مجوز از هیات رئیسه واحد جهت شروع به همکاری

ب- حداکثر زمان همکاری:

برای هر دانشجو حداکثر120 ساعت در هر ماه خواهد بود.

ج- پرداخت حق الزحمه ماهیانه دانشجو:

پرداخت حق الزحمه کار دانشجویی منوط به تأیید کار انجام شده توسط معاون یا مسئول ذیربط و تصویب معاون دانشجویی واحد می باشد و پس از پایان هر نیمسال مطابق گزارش کار دانشجو به صورت تخفیف در شهریه تحصیلی منظور خواهد شد. میزان حق الزحمه خالص همکار دانشجویی مطابق جدول ذیل می باشد:

                            مقطع تحصیلی

میزان حق الزحمه به ازای هر ساعت

کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)

10000 ریال

کارشناسی ارشد

15000 ریال

 

·         دانشجویان کارشناسی ارشد که بیش از 80 درصد کل واحد های درسی خود را با موفقیت گذرانده و از توانایی و دانش لازم برخوردارند، با تشخیص گروه آموزشی مربوطه می توانند بعنوان دستیار آموزشی در کارهای آزمایشگاهی و کلاس های حل تمرین با حق الزحمه مذکور همکاری نمایند.

 

 

د- نحوه تقاضای کار دانشجویی:

دانشجو برای تقاضای کار دانشجویی پس از موافقت یکی از حوزه های واحد به امور دانشجویی مراجعه نموده و فرم تقاضای کار دانشجویی را تکمیل نماید.

ه- نکات مهم در خصوص کار دانشجویی:

·         چنانچه کار محوله موجب افت وضعیت آموزشی دانشجو گردد، در مرحله اول ساعات کار دانشجو کاهش داده شده و در صورت افزایش افت تحصیلی از ادامه کار دانشجویی ممانعت بعمل خواهد آمد.

·         در صورت عدم رضایت واحد از عملکرد دانشجو و یا رفع نیاز، با اعلام قبلی و رعایت فاصله زمانی یک ماه به کار دانشجو خاتمه داده می شود.

·         در صورت بروز هرگونه تخلفی از سوی دانشجوی همکار که منتج به ارجاع پرونده وی به کمیته انضباطی و صدور حکم محرومیت از تحصیل گردد، مجوز صادره برای کار دانشجویی وی لغو خواهد شد.

·         انجام کار دانشجویی هیچگونه تعهد استخدامی برای واحد در قبال دانشجو ایجاد نخواهد کرد.