جهت رفاه دانشجویان ساکن در منازل استیجاری و تأمین سوخت مصرفی فصول سرد سال با هماهنگی های به عمل آمده با شرکت فرآورده های نفتی شهرستان آمل، دانشجویان متقاضی دریافت حواله سوخت به همراه مدارک ذیل به امور دانشجویی مراجعه نمایند:

·         فتوکپی کارت دانشجویی

·         فتوکپی اجاره نامه منزل استیجاری

تذکر: حواله سوخت فقط برای فصول سرد سال (پائیز و زمستان) به دانشجویان تعلق می گیرد.