کلیه امور مربوط به صدور، تمدید و درخواست کارت اصلی و موقت دانشجویی در امور دانشجویی انجام می پذیرد. دانشجویان محترم جهت تمدید کارت دانشجویی خود با در دست داشتن پرینت انتخاب واحد نیمسال مربوطه به امور دانشجویی مراجعه فرمایند.