پرسنل کتابخانه

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

                                          سمت و نوع فعالیت

1

ناصر لاسمی

رئیس اداره کتابخانه ها

2

لیلا  توکلی

کارشناس کتابخانه

مسئول بخش فنی کتب فارسی  (فهرستنویسی و آماده سازی)

3

صغری کیانی

کارشناس کتابخانه

مسئول بخش فنی کتب لاتین  (فهرستنویسی و آماده سازی)

4

پونه مقدسیان

کارشناس کتابخانه

مسئول امانت  (برادران وخواهران)

5

 

کارشناس کتابخانه

مسئول کتابخانه تخصصی دانشکده صنایع غذایی

6

عباس نوائیان

خدمات مجتمع IT وکتابخانه