شرایط و نحوه عضویت

1) جامعه استفاده کننده گان :                      

گروه اول:  الف) اعضای هیئت علمی شاغل ،اعضای هیئت علمی بازنشسته.   ب)اعضای هیئت علمی حق التدریسی.

گروه دوم :دانشجویان در مقاطع تحصیلی مختلف.

گروه سوم:کارکنان رسمی ،شرکتی، قراردادی و بازنشسته دانشگاه.

گروه چهارم:مراجعان متفرقه خارج از دانشگاه شامل متخصصان و محققان سازمان ها ،ارگان ها، کتابخانه ها ،موسسات ونهادهای دولتی و غیر دولتی ،(دانشجویان از دانشگاه آزاد – علمی کاربردی و پیام نور ) ،در صورت موافقت سرپرست کتابخانه و وجود امکانات لازم .

گروه پنجم:  اساتید حق التدریس ، کارکنان حق الزحمه ا ی ، کارکنان، اساتید و دانشجویان آموزشکده سما ، دانشجویان مهمان از دانشگاههای دیگر.

 

2)  شرایط عضویت :

گروه اول : ارائه کارت هیئت علمی یا معرفی نامه از معاونت آموزشی دانشکده برای مدرسان شاغل در دانشگاه که کارت شناسایی ندارند. تکمیل فرم عضویت یک قطعه عکس

اساتید حق التدریس یا مدعو : با ارائه معرفی نامه از مدیر گروه و تکمیل فرم عضویت یک قطعه عکس

گروه دوم:  دانشجویان این واحد: ارائه کارت دانشجویی ،تکمیل فرم عضویت یک قطعه عکس 5000 ریال . در صورت نداشتن کارت دانشجویی برای ورودی های جدید ارائه ی پرینت درسی .

دانشجویان مهمان حق عضویت نداشته اما درصورت لزوم با ارائه اصل کارت دانشجویی دانشگاه مبداء فقط درکتابخانه میتوانند از کتابها استفاده نمایند.

گروه سوم: ارائه کارت شناسایی برای کارکنان رسمی ،پیمانی ، قراردادی و شرکتی و حق الزحمه ای ،تکمیل فرم عضویت یک قطعه عکس

گروه چهارم :  ارائه معرفی نامه از بالاترین مقام مسئول سازمان متبوع ،تکمیل فرم مخصوص و سپردن ودیعه ،متناسب با ارزش کتاب به رئیس کتابخانه امانت دهنده .

گروه پنجم : کارکنان، اساتید ودانشجویان آموزشکده سما، دانشجویان مهمان ازدانشگاههای دیگر نمیتوانند عضو شوند با ارائه کارت معتبر فقط در محل کتابخانه .

3)  اعتبار عضویت :

گروه اول :

الف)برای اعضای هیئت علمی شاغل تا زمان اشتغال به خدمت رسمی در دانشگاه و برای استادان بازنشسته تا مدت 5 سال قابل تمدید .

ب)برای اعضای حق التدریسی تا پایان هر نیمسال تحصیلی .

 

گروه دوم :  برای دانشجویان تا پایان دوره تحصیلی .

 

گروه سوم: برای کارکنان تا پایان خدمت رسمی و برای کارکنان پیمانی ،قراردادی و شرکتی تا پایان قرارداد و برای کارکنان بازنشسته تا 2 سال قابل تمدید .

 

گروه چهارم :طبق مفاد توافق نامه و یا به تشخیص مسئول کتابخانه.