محرم آزاد

مسئول نظارت و ارزیابی

تلفن تماس:

43217088-011

     


                        

شرح وظایف:

1-بررسی منابع تدریس اساتید برحسب سرفصل دروس از نظر کمی و کیفی با نظر مدیر و کمیته تخصصی گروه ذیربط.
2- دریافت نمونه سوالات امتحانی اساتید و بررسی آنها از نظر تناسب با سرفصل دروس، با نظر کمیته تخصصی گروه ذیربط.
3-بررسی نحوه اداره کلاس و تدریس اساتید از طریق نظرسنجی دانشجویان ، مدیر گروه ، اساتید و مسئولین خدمات آموزشی.
4-بررسی نحوه رسیدگی اساتید و گروه به تقاضاهای تجدید نظراوراق امتحانی ، تغییر نمرات و صحت و دقت در آنها.
5- ملاحظه گزارش های مستقیم و غیر مستقیم عوامل ذیربط.
6- انجام اقدامات لازم از قبیل تهیه فرم برای ارزیابی اساتید توسط دانشجویان.
7- انجام اقدامات لازم از قبیل تهیه فرم برای ارزیابی اساتید توسط گروه آموزشی.
8-انجام اقدامات لازم از قبیل تهیه فرم برای ارزیابی مدیر گروه توسط استادان.
9-انجام اقدامات لازم از قبیل تهیه فرم برای ارزیابی مدیر گروه توسط معاونت آ‌موزشی و ریاست دانشگاه .
10-بررسی اجرای بخشنامه های صادره و تشکیل شورای گروه و کمیته های تخصصی آموزشی گروهها.