محرم آزاد
مسئول گسترش رشته ها
شماره تماس: 43217088-011


 شرح وظایف:

1- پیگیری و هماهنگی امور مربوط به تصویب و راه اندازی رشته های جدید

 

2- نظارت و هماهنگی در یکپارچه سازی عناوین رشته ها و دروس مطابق با سرفصل مصوب

 

3- پیگیری و هماهنگی امور مربوط به تغییر عناوین رشته ها مطابق با سرفصل مصوب

 

4- نظارت بر حسن اجرای بخشنامه های مربوط به شورای برنامه ریزی دروسمسئول گسترش رشته ها

تلفن تماس:

43217088-011