قوانین عمومی و کلی کتابخانه مرکزی

                                                     

1) رعایت مقررات مربوط به استفاده از کتابخانه برای کلیه مراجعه کنندگان ضروریست برخی از این مقررات به شرح زیر است :

الف)- رعایت سکوت در تمام قسمت های کتابخانه ضروریست . 

ب)- دانشجویان برای استفاده از کتاب در داخل کتابخانه ملزم به ارائه کارت دانشجویی هستند اما برای بیرون بردن کتاب و مدارک کارت عضویت کتابخانه لازم است.

 ج)- مراجعین بایدقبل ازورود،وسایل شخصی(کیف،کتاب و...)خودرا درمحل تعیین شده قراردهند،آردن هرگونه وسایل شخصی بهمخزن کتابخانه ممنوع میباشد.

 د)- کتابخانه هیچگونه مسئولیتی در قبال پول، اشیا گرانبها در صورت مفقود شدن ندارد .

 ه)- خوردن و آشامیدن در سالن مطالعه ممنوع می باشد.

 و)- سیگار کشیدن در محوطه کتابخانه اکیدا ممنوع می باشد.

 ی)- قبل ازترک کتابخانه مراجعه کننده موظف است صندلیهای خود را به وضعییت اول برگرداند.

 

2) قوانین و مقرات ( تأخیر، خسارات ، و مفقودی و .... بهمراه جرائم آن)       

کتابهای امانتی باید پس از انقضای مدت مقرر (تاریخ موعد تحویل کتاب)به کتابخانه های مربوط تحویل شود.

در صورت نیاز متقاضی در چهارچوب مقررات تمدید گردد در صورتیکه منابع به امانت گرفته شده در موعد مقرربه کتابخانه باز گردانده نشود به ترتیب زیر عمل خواهد شد.

الف)اساتید: در 2 نوبت به مدت 15 روز پیام یادآوری بصورت  e-mailارسال شود. در صورت عدم تحویل پس از یاد آوری دوم اسامی به مدیر گروه آموزشی فرستاده می شود و درصورت عدم توجه ، پس از 15 روز اسامی به دفتر معاونت پژوهشی دانشکده برای اقدام مقتضی ارسال می شود.

ب)جریمه نقدی برای گروه دوم (دانشجویان) مبلغ 500 ریال برای هر جلد کتاب به ازای هر روز تاخیر .

کارمندان: در صورت دیر کرد در 2 نوبت به فاصله یکماه و در صورت عدم تحویل پس از ارسال برگه ی یاد آوری دوم ،اسامی برای اقدام قانونی به دفتر معاونت اداری و مالی دانشگاه ارسال می شود.

اعضای افتخاری:پس از باز گرداندن منابع در مهلت مقرر ، ودیعه آنها مستردد می گردد.

چنانچه دانشجویی در سه نوبت مرتکب تاخیر شود که منجر به سه مرتبه پانچ کارت وی میباشد از گرفتن مواد کتابخا نه ای به مدت یک ترم محروم خواهد شد.در صورت تاخیر در تحویل کتاب به هیچ عنوان تمدید انجام نمی شود .

3) شرایط ، مدت زمان امانت و تعداد کتب امانی

گروه اول :                                              

الف)تا 7 عنوان کتاب و حداکثر به مدت 2 ماه از کتابخانه.                  

ب)هیات علمی بازنشسته تا 5 عنوان و حداکثر به مدت یک ماه از کتابخانه

ج)اعضا هیئت علمی حق التدریس تا 5 عنوان و حداکثر به مدت 2 ماه از کتابخانه.

گروه دوم:

الف)دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی تا 3 عنوان کتاب از کتابخانه و حد اکثر به مدت 20 روز .

ب) دانشجویان کارشناسی ارشد تا 5 عنوان کتاب به مدت 30 روز.

ج) دانشجویان دکتری تا 5 عنوان کتاب به مدت یک ماه.

گرو ه سوم:

الف) برای کارکنان رسمی، پیمانی ،قراردادی و شرکتی تا 3 عنوان کتاب از کتابخانه به مدت 20 روز .

ب) برای کارکنان بازنشسته حد اکثر 3 عنوان کتاب به مدت 20 روز .

گروه چهارم:  در صورتیکه کتابخانه امکانات لازم را داشته باشد ، حداکثر 3 عنوان کتاب به مدت 2 هفته طبق مفاد توافق نامه. امانت گیرنده می تواند با مراجعه به کتابخانه مدت امانت را حداکثر تا 2 بار تمدید نماید مشروط بر اینکه عضو دیگری آن مدرک را در خواست نکرده باشد.