جشنواره دانشگاهی هنرهای رزمی

جشنواره دانشگاهی هنرهای رزمی به حضور300 نفر از رزمی کاران در قالب 24 تیم از سراسر استان مازندران و گلستان در روز چهارشنبه مورخ 7/12/92 با محوریت ورزش و همبستگی در این واحد برگزار گردید.  که مورد استقبال چشمگیر قرار گرفت و موجبات تشویق، ترغیب و تقویت انگیزه جوانان دانشجو به فعالیت های ورزشی و در دستیابی  به سلامت روحی و ارتقای علمی و تحصیلی آنان و اشاعه فرهنگ صحیح و مثبت هنرهای رزمی در سطوح دانشگاهی را در پی داشته که با انعکاس مناسب رسانه ای زمینه تحقق اهداف جشنواره فراهم گردید

ضمنا از حسن عنایات ریاست محترم واحد و تلاش ها و زحمات معاونت محترم دانشجویی و همکاران واحد صمیمانه سپاسگزاریم.