شرح وظایف رؤسای ادارات آموزش دانشکده ها:

                       

1- گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویان متقاضی استفاده ازمرخصی تحصیلی

 

2- گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویانی که بدلیل مقررات آموزشی ازادامه تحصیل محروم گردیده اند و تقاضای فرصت ارفاقی جهت ادامه تحصیل رادارند.

 

3- گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویانی که تقاضای حذف ترم دارند.

 

4- گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویانی که عدم مراجعه دارند.

 

5- گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویانی که درخواست اخذ دروس بیش ازسقف مجاز را دارند.

 

6- گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویانی که تداخل تحصیل همزمان میان مقطع پایه و مقطع پذیرفته شده بالاتردارند.

 

7- نظارت بر صدورگواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان متقاضی.

 

8- کنترل تائید وضعیت تحصیلی دانشجویانی که آماده دفاع از پایان نامه می باشند.

 

9- مکاتبات مربوط به ارسال پرونده دانشجویان انتقالی به واحدهای دیگر.

 

10- استعلام درخصوص ثبت نام یاعدم ثبت نام دانشجویانی که فرم میهمانی اخذ نموده‌اند اما اظهار می‌نمایندکه درواحدی که معرفی شده اندثبت نام نکرده‌اند.

 

11- گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویان که به هردلیل سازمان مرکزی خواستارآن گردیده است.

 

12- کنترل و تائید فرم شماره 5 مربوط به دانشجویان اخراجی

 

13- ابلاغ مصوبه های کمیسیون مواردخاص دانشگاه درخصوص دانشجویان دانشکده

 

14- مکاتبه باسازمان مرکزی دانشگاه درخصوص دانشجویانی که درخواست استفاده مجدد ازماده 55 و 24 آیین نامه آموزشی رادارند.