الف- مفقود شدن گواهینامه موقت و دانشنامه:

مدارک لازم برای صدور گواهینامه و یا دانشنامه المثنی، مطابق ذیل می باشد:

·         اخذ تعهد از فارغ التحصیل مبنی بر عودت مدرک به دانشگاه در صورت پیدا شدن و قبول مسئولیت در قبال سوء استفاده احتمالی از مدرک مفقود شده 

 

·         اعلام مفقود شدن مدرک به سازمان مرکزی  توسط واحد دانشگاهی

 

·         انجام تشریفات مربوط به اعلام مفقود شدن مدارک

 

·         اخذ هزینه های مرتبط با صدور مدرک المثنی

 

·         تنظیم و ارسال مدارک لازم جهت صدور مدرک المثنی از سوی واحد به سازمان مرکزی

 

·         تهیه یک برگ استشهاد محلی که حداقل به امضای سه نفر رسیده باشد

 

·         تائید یکی از امضاها، توسط دفاتر اسناد رسمی

 

·         تهیه آگهی فقدان مدرک تحصیلی

 

·         نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار در سه نوبت و تسلیم اصل روزنامه، به واحد دانشگاهی ( روزنامه دارای توزیع استانی نباشد و توزیع آن مربوط به کل کشور باشد و فواصل چاپ آگهی هر دو هفته یک بار )

 

تذکر:

·         مدرک گواهینامه موقت فقط یک بار صادر می شود و المثنی ندارد

·         درصورت مفقودی مدرک گواهینامه موقت، هزینه ای اخذ نخواهد شد

ب- مدارک آسیب دیده و غیر قابل استفاده:

 درصورتیکه دانشنامه ویا گواهینامه مصوب فارغ التحصیل به دلایل مختلف غیر قابل استفاده باشد، درخواست فارغ التحصیل برای مدرک المثنی به شرح ذیل امکان پذیر خواهد بود:

·         ارائه اصل مدرک آسیب دیده به واحد دانشگاهی که غیرقابل استفاده بودن آن به تشخیص و تایید واحد دانشگاهی برسد

 

·         درخواست صدور مدرک المثنی،با ذکر علت آسیب دیدگی مدرک توسط فارغ التحصیل

 

·         پرداخت هزینه های مرتبط با صدور مدرک المثنی

 

·         ارسال کلیه مدارک فوق الذکر به همراه مدرک المثنی به سازمان مرکزی جهت بررسی وتایید

 

 ج- تغییر مشخصات شناسنامه ای فارغ التحصیل:

درصورتیکه مشخصات شناسنامه ای به استناد رای دادگاه و سند رسمی اداره ثبت احوال تغییر نماید اصلاح مدرک برای فارغ التحصیل به شرح ذیل خواهد بود:

·         درصورتی که دانشنامه برای فارغ التحصیل صادر نشده باشد واحد دانشگاهی می تواند پس از احراز تغییر مشخصات شناسنامه ای فارغ التحصیل، دانشنامه را بدون هیچگونه هزینه ای با مشخصات جدید صادر و به همراه تصویر برابر اصل شده رای دادگاه و تمام صفحات شناسنامه جدید، برای تایید به سازمان مرکزی ارسال نماید

 

·         درصورتی که تغییرات شناسنامه ای بعد از صدور دانشنامه انجام شده باشد، واحد دانشگاهی مدارک لازم شامل دانشنامه و یا گواهینامه مصوب قبلی، تصویر برابر اصل شده رای دادگاه مبنی بر تغییر مشخصات، تمامی صفحات شناسنامه جدید و فیش واریزی هزینه صدور دانشنامه را جهت ابطال مدرک قبلی و تایید صدور مدرک جدید به سازمان مرکزی ازسال می نماید