محرم آزاد

مسئول برنامه ریزی آموزشی

تلفن تماس:

011-43217088

             


                   

شرح وظایف:

 

1 - تهیه بخشنامه و دستورالعمل مبنی بر نحوه برنامه ریزی درسی اساتید توسط گروه های آموزشی    

 

2- برنامه ریزی وارائه تقویم آموزشی نیمسالهای تحصیلی به دانشکده ها

 

3-   هماهنگی با دانشکده ها درخصوص تهیه برنامه ریزی درسی

 

4- نهایی کردن برنامه ریزی درسی دانشکده ها قبل از ثبت نام نیمسال های اول و دوم سال تحصیلی و دوره تابستان

 

5- بررسی برنامه درسی اساتید در نیمسال اول و دوم سال تحصیلی و دوره تابستان

 

6- مدیریت فضاهای آموزشی در جهت جبران کلاسهای فاقد فضای برخی از دانشکده ها.

 

7- تخصیص وتقسیم بندی فضاهای موجود به دانشکده ها

 

8- نظارت و کنترل کلاس ها