اطلاعات و آمار کتابخانه در مقایسه با ماقبل سال 91        

                                                                                             

فضای کتابخانه: 1460متر مربع ( با احتساب کتابخانه صنایع غذایی)         

تعداد پرسنل: 5 نفر

تعداد کل کتابهای چاپی : 31724 جلد

تعداد کتابهای چاپی غیر مرجع 29128  جلد

تعداد کتابهای چاپی مرجع  3136  جلد

نشریات ادواری جاری: فارسی 97 عنوان ، لاتین 4 عنوان

نشریات ادواری غیرجاری: فارسی 54 عنوان ، لاتین 6 عنوان

سایر مواد غیرچاپی:   CD لاتین 52 عنوان   CD فارسی 192 عنوان

 

مقایسه آماری کتابخانه مرکزی طی سالهای اخیر

 

سال 1391

سال 1390

ماقبل 1390

شرح

28588

24348

22319

تعداد کتب غیر مرجع

3136

2887

2591

تعداد کتب مرجع

1460

1210

1210

فضای کتابخانه

4499

3790

3007

تعداد اعضاء

5

3

3

پرسنل کتابخانه