فرم درخواست ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی ( تمام وقت – نیمه وقت )

جدول حداکثر امتیازات قابل محاسبه برای اعطای ترفیع پایه اعضای هیات علمی