محمد عبدالله پور مدیر آموزش
شماره تماس : 43217037-011
 


شرح وظایف مدیر آموزش:

                             

1- نظارت به امور ادارات زیرمجموعه (ادارات آموزش دانشکده ها، ‌اداره امتحانات، دفتر مطالعات و تصویب رشته، دفتر برنامه‌ریزی آموزشی، دفتر نظارت و ارزیابی)

 

2- کنترل و تائید پیش‌نویس کلیه مکاتبات در حوزه آموزش

 

3- هماهنگی و ارائه گزارشات درخواستی به حوزه خدمات آموزشی سازمان مرکزی

 

4- هماهنگی و برگزاری جلسات کمسیون و شورای واحد

 

5-  ایجاد هماهنگی در زمینه امور آموزشی با دیگر معاونت ها

 

6- نظارت مستقیم بر اداره پیگیری معاونت آموزش و پاسخگویی به دانشجویان

 

7- نظارت بر عملکرد رؤسای ادارت آموزش دانشکده های تابعه

 

8- نظارت برامر معادلسازی واحدهای گذرانده شده دانشجویان درمقاطع پایه

 

9- بررسی وضعیت و آمار مربوط به افت ظرفیت پذیرش دانشجویان در مقاطع مختلف و اعلام ظرفیت پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت به مرکز آزمون دانشگاه

 

10- استعلام صحت نام و مدرک تحصیلی دانشجویانی که اسامی دانشگاهی که از آن فارغ التحصیل گردیده اند در لیست دانشگاههای معتبرنمی باشد ازمعاونت محترم آموزشی دانشگاه

 

11- مکاتبه درخصوص داشتن و یا نداشتن سابقه انضباطی دانشجویانی که حراست، گزینش و یا معاونت محترم فرهنگی واحد خواستار آن گردیده است.

 

12- بررسی و تائید شرایط دانشجویانی که متقاضی میهمانی در واحدهای دیگر می باشند.

 

13- رسیدگی به درخواست ها و شکایات دانشجویان در خصوص عملکرد دانشکده ها   

 

14- رسیدگی به درخواست های کارکنان آموزش