مسئول امتحانات و آزمون‌ها

مسعود فرجی

تلفن تماس:

011-43217091

کارشناس امتحانات و آزمون‌ها

ریحانه وفاخواه
شرح وظایف رئیس اداره امتحانات:

                  

1- صدور ریزنمرات دانشجوی در حال تحصیل ( فرم شماره 3 )

 

2- صدور ریزنمرات دانشجوی اخراجی(فرم شماره5 )

 

3- صدور ریزنمرات دانشجوی انصرافی (فرم شماره 4)

 

4- صدور ریزنمرات دانشجوی میهمان و تائیدیه آن

 

5- نظارت بر حسن برگزاری امتحانات

 

6- بررسی و تایید مغایرت ها در نمرات درسی دانشجو

 

7- بایگانی لیست نمرات به ترتیب دانشکده ، مقاطع تحصیلی و لیست دروس

 

8- بررسی و تایید تصمیمات شورای دانشکدهها درارتباط با نمرات مخدوش و درخواستهای تجدید نظر و تغییر نمره

 

9- بررسی و تایید تصمیمات شورای دانشکدهها درارتباط با درخواستهای حذف پزشکی دانشجویان

 

10- درخواست تایید نمرات دانشجویان میهمان از سایر موسسات آموزشی

 

11- نظارت بر حسن اجرای بخشنامه های دانشگاه آزاد اسلامی در ارتباط با دانشجویان شاهد و ایثارگر

 

12- نظارت بر حسن اجرای ماده های 35 و 41 آیین نامه آموزشی جهت دانشجویان مقطع کارشناسی

 

 

13- نظارت بر حسن اجرای ماده 14 آیین نامه آموزشی جهت دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد